Porter 0-6-0 52101 Bachuomon Loco HO 352; Steel Betlemme 82205teol91310-Locomotives

Jean Pierre Mustier, amministratore delegato di UniCredit (Ansa)

Porter 0-6-0 52101 Bachuomon Loco HO 352; Steel Betlemme 82205teol91310-Locomotives

Bachuomon 52101 HO 0-6-0 Porter Loco Betlemme Steel 352;
twitter.com/CarliniVittorio

NEWS